اثر گاليم بر پارامترهاي بيليروبين و آمينوترانسفرازها در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر گاليم بر پارامترهاي بيليروبين و آمينوترانسفرازها در موش صحرايي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: عنصر گالیم در تصویربرداری پزشکی و شیمی درمانی مورد استفاده قرار می ‌گیرد. از آنجا که تجمع گالیم در کبد به اثبات رسیده است و هنوز گزارشی مبنی بر تاثیر گالیم در پارامترهای فعالیت کبدی از جمله آمینوترانسفرازها و بیلیروبین موجود نیست, مطالعه حاضر برای ‌یافتن چگونگی‌ تاثیرات ‌گالیم در درازمدت و بررسی ‌مکانیسم آن ‌طراحی ‌شده ‌است.مواد و روش ها: مطالعه به شیوه تجربی از نوع شاهددار انجام گرفت 7گروه 5 تایی موش صحرایی انتخاب شدند و پس از تزریق داخل صفاقی گالیم در دوزهای 5,10و 15mg/kg.B.W به مدت 30 و 60 روز) نمونه ‌گیری انجام شد و مقادیر بیلیروبین و آمینوترانسفرازها مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ ها: نتایج به‌ دست ‌آمده پس از 30 روز تیمار حاکی از افزایش فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در گروه 15 mg/kg.B.W به مقدار 66/44% و افزایش فعالیت آلانین آمینوترانسفراز (ALT) درهمین گروه به ‌میزان 38/12% بود. بیلیروبین کل 73/2 برابر و بیلیروبین مستقیم 26/2 برابر افزایش یافت. مصرف گالیم به مدت60 روز سبب افزایش فعالیت آنزیم آسپارتات‌ آمینوترانسفراز دراین گروه به میزان 3 برابر و فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز به‌ مقدار 6 برابر نسبت به گروه شاهد شد. بیلیروبین کل نیز درگروه آزمایش 60 روزه 9برابر افزایش پیدا کرد. این نتایج در P<0.05 معنا‌دار است. بحث: گالیم با تجمع در سلول های کبدی و اتصال به گروه سولفهیدریل پمپ سدیم پتاسیم سبب مهار ترشح و انتقال بیلیروبین به مجاری صفراوی می ‌شود. با باقی ‌ماندن بیلیروبین در فضای داخلی غشاها, از آنجا که نقش دترجنت را ایفا می ‌کند, با تخریب غشای سلولی سبب رهاشدن آمینوترانسفرازها به داخل سرم می‌ گردد. نتایج به ‌دست‌ آمده نشان داده که میزان فعالیت آنزیم AST حداکثر تا 3برابر نسبت به گروه شاهد افزایش یافته است. با ادامه مصرف گالیم علاوه بر غشای سلولی, غشای میتوکندری نیز تخریب و آلانین آمینوترانسفراز به داخل سرم رها گردید که افزایش فعالیت آنزیم ALT تا حدود 6 برابر نسبت به گروه شاهد مشاهده شد. با عدم انتقال بیلیروبین به صفرا, میزان سرمی این پارامتر نیز در حد قابل ‌ملاحظه ‌ای افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار بیلیروبین کل تا 9برابر افزایش داشته است که ناشی از عدم انتقال بیلیروبین به صفرا می‌ باشد. باتوجه به اینکه گالیم تغییرات معناداری در شاخص‌ های عملکرد کبدی به‌ وجود می آورد توصیه می ‌شود که در مصرف درمانی گالیم در بیماری‌ های بدخیم علاوه بر رعایت دوز دارو به مدت زمان تیمار نیز توجه شود.
کلید واژه: گالیم, بیلیروبین, آمینوترانسفرازها, موش صحرایی

لینک کمکی