تعيين حد بحراني منگنز تحت شرايط گلخانه و تاثير آن بر رشد و عملكرد سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين حد بحراني منگنز تحت شرايط گلخانه و تاثير آن بر رشد و عملکرد سويا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم خاک و آب

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی اثر مصرف سولفات منگنز بر عملکرد سویا و تعیین حد بحرانی منگنز در خاک, این پژوهش بصورت گلخانه‌ای از سال 1379 به مدت 2 سال در 20 نمونه خاک که از مزارع مختلف سویا کاری شرق استان مازندران جمع‌آوری شده بود, اجرا گردید. خاک‌های مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 5 تا 34 درصد و منگنز قابل جذب از 2 تا 9 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک بودند. در این پژوهش اثر دو سطح, صفر و 30 میلی‌گرم منگنز به ازا هر کیلوگرم خاک از منبع سولفات منگنز بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در هر گلدان 7 عدد بذر سویا )رقم پرشینگ( در عمق حدود 3 سانتی‌متری سطح خاک کاشته شد که پس از 10 روز به سه بوته در گلدان تقلیل داده شد. پس از 8 هفته بخش هوایی بوته‌ها از یک سانتی‌متری بالای سطح خاک برداشت شد. نتایج نشان داد که مصرف منگنز موجب افزایش آماری معنی‌داری به میزان 21, 5/4 و 6/26 درصد به ترتیب در وزن ماده خشک, غلظت و جذب کل منگنز در اندام‌های هوایی گیاه نسبت به شاهد گردید. همچنین با استفاده از روش نموداری کیت - نلسون و روش میچر لیخ - بری, حد بحرانی منگنز در خاک با روش دی.تی.پی.ا برای دستیابی به 85 درصد حداکثر عملکرد نسبی ماده خشک گیاهی سویا در شرایط گلخانه در خاک‌های مورد مطالعه بترتیب 1/4 و 89/3 و با 90 درصد عملکرد نسبی ماده خشک گیاهی بترتیب 9/4 و 7/4 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک تعیین گردید. مقایسه روش‌های میچر لیخ - بری و کیت - نلسون برای تخمین حد بحرانی منگنز در خاک نشان داد که نتایج بدست آمده ازهر دو روش بسیار به هم نزدیک می‌باشند
کلید واژه: منگنز و سویا

لینک کمکی