تاثير سولفات روي بر مقاومت به سميت بور در ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير سولفات روي بر مقاومت به سميت بور در ذرت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم خاک و آب

تعداد صفحات :13

سمیت بور به علت کاربرد آبهای نسبتاً شور از عوامل حدود کننده رشد ذرت( .Zea mays L) در قسمتهای جنوبی ایران است. در سالهای اخیر استفاده از عناصر غذایی مانند روی برای مقابله با تنشها ازجمله سمیت بور پیشنهاد شده است. در این پژوهش تأثیر سولفات روی بر مقاومت ذرت به سمیت بور مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی, با سه سطح روی ( 5 و 10 میلی‌گرم روی در کیلو‌گرم خاک به صورت سولفات روی (و هفت سطح بور (0,5/2, 5, 10, 20, 40 و80 میلی‌گرم بور در کیلوگرم خاک به صورت اسید‌بوریک) با سه تکرار در یک خاک آهکی انجام شد. کاربرد بور سبب کاهش ارتفاع و وزن خشک قسمت هوایی گیاه گردید. همچنین در سطوح پایین سبب افزایش و در سطوح بالا موجب کاهش جذب و درصد بازیابی ظاهری این عنصر توسط گیاه شد. مصرف بور غلظت بور در گیاه را افزایش داد و در سطوح کم و متوسط غلظت و جذب روی را افزایش ولی در سطوح بالا باعث کاهش غلظت و جذب روی شد. کاربرد روی باعث افزایش ارتفاع گیاه, غلظت و جذب روی, تحمل گیاه نسبت به سطوح نسبتاً بالای بور گردید, ولی غلظت بور در گیاه را کاهش داد و باعث تغییر در جذب بور شد. نتایج نشان می‌دهند که کاربرد سولفات روی در خاکهای با بور نسبتاً زیاد قادر به کاهش اثرات سو سمیت بور و در نتیجه افزایش عملکرد ذرت می‌باشد.
کلید واژه: روی, بور, سمیت, ذرت, تغذیه گیاه

لینک کمکی