بررسي كارايي چند مايه تلقيح ريزوبيوم بر رشد باقلا در مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي کارايي چند مايه تلقيح ريزوبيوم بر رشد باقلا در مازندران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم خاک و آب

تعداد صفحات :9

در این تحقیق اثر هفت نوع مایه تلقیح ریزوبیوم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع کلای مازندران بر روی باقلا مورد بررسی قرار گرفت. طرح به صورت بلوک‌های کاملاً تصادفی شامل هفت تیمار مایه تلقیح, دو تیمار ازتی 100 و 200 کیلوگرم N در هکتار به شکل اوره و تیمار شاهد بدون تلقیح در چهار تکرار پیاده شد. ابعاد کرتها 3 × 5/7 متر در نظر گرفته شد. هر کرت دارای چهار ردیف کاشت بود که تیمارها بر روی دو ردیف وسط اعمال شدند. نوع بذر مورد استفاده رقم برکت بود. برداشت در دو مرحله, یکی در اواسط دوران گلدهی, و دیگری در پایان دوره رشد صورت گرفت. داده‌ها مورد تجزیه آماری قرار گرفتند و مقایسه میانگین ها با روش دانکن در سطح 5% انجام شد. نتایج نشان داد تیمار مایه تلقیح حاوی جدایه باکتری مربوط به خوزستان (Rh6) دارای بیشترین اثر بر عملکرد دانه بود. این تیمار 5/17% نسبت به شاهد افزایش عملکرد نشان داد. بیشترین جذب ازت در مرحله گلدهی مربوط به تیمار مایه تلقیح حاوی جدایه باکتری مربوط به استان مازندران Rh1)) بود. در حالی که در برداشت نهایی Rh6 با 35% افزایش در جذب ازت نسبت به شاهد, از همه تیمارها برتر بود. همه تیمارهای تلقیحی نسبت به شاهد, درجه‌بندی گره را افزایش دادند. اثر بر وزن خشک اندام هوایی در مرحله 50% گلدهی برای دو تیمار مایه تلقیح حاوی جدایه‌های باکتری Rh1 و Rh3 از مازندران معنی‌دار بود. در این بررسی مایه تلقیح Rh6 برای ادامه تحقیقات در استان مازندران توصیه شد.
کلید واژه: مایه تلقیح, ریزوبیوم, باقلا, مازندران

لینک کمکی