مقاله مهارت تعمير و نگهداري

ارد بخشی از متن مقاله مهارت تعمير و نگهداري : مهارت تعمیر و نگهداری مهارت هایی که در کارها و مشاغل نگهداری و تعمیر به کار می روند، مهارت هایی هستند که شاغلین به آن، از نظر حالات درونی باید اهل صبر و حوصله فراوان و عاشق به کارشان باشند. تعمیر و نگهداری به یک معنا زنده کردن یک شی و وسیله یا زنده نگه داشتن آن وسیله است. بسیاری از اجناس و وسائل شامل این معنا می شوند که نگهداری از آن ها به مراتب مهم تر از مطالب جانبی آنها است. برخی تصور می کنند که دستگاه ها و وسایل یکبار مصرفند. متاسفانه اجناس و وسائل در کشور ما به خوبی محافظت نمی شوند. فضا و رطوبت، نور و حرارت ، هر کدام به تنهایی فاک

گزارش يك مورد سل پستان در بيمار با سابقه پرولاكتينوما

ارد بخشی از متن گزارش يك مورد سل پستان در بيمار با سابقه پرولاكتينوما : مهارت تعمیر و نگهداری مهارت هایی که در کارها و مشاغل نگهداری و تعمیر به کار می روند، مهارت هایی هستند که شاغلین به آن، از نظر حالات درونی باید اهل صبر و حوصله فراوان و عاشق به کارشان باشند. تعمیر و نگهداری به یک معنا زنده کردن یک شی و وسیله یا زنده نگه داشتن آن وسیله است. بسیاری از اجناس و وسائل شامل این معنا می شوند که نگهداری از آن ها به مراتب مهم تر از مطالب جانبی آنها است. برخی تصور می کنند که دستگاه ها و وسایل یکبار مصرفند. متاسفانه اجناس و وسائل در کشور ما به خوبی محافظت نمی شوند. فضا و رطوبت، نور و حرارت ، هر کدام به تنهایی فاک

بررسي كالبد شناسي در مورد ابعاد كلي اندام جفتگيري گاوميش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ

ارد بخشی از متن بررسي كالبد شناسي در مورد ابعاد كلي اندام جفتگيري گاوميش نر بالغ در دو حالت قبل و بعد از نعوظ : مهارت تعمیر و نگهداری مهارت هایی که در کارها و مشاغل نگهداری و تعمیر به کار می روند، مهارت هایی هستند که شاغلین به آن، از نظر حالات درونی باید اهل صبر و حوصله فراوان و عاشق به کارشان باشند. تعمیر و نگهداری به یک معنا زنده کردن یک شی و وسیله یا زنده نگه داشتن آن وسیله است. بسیاری از اجناس و وسائل شامل این معنا می شوند که نگهداری از آن ها به مراتب مهم تر از مطالب جانبی آنها است. برخی تصور می کنند که دستگاه ها و وسایل یکبار مصرفند. متاسفانه اجناس و وسائل در کشور ما به خوبی محافظت نمی شوند. فضا و رطوبت، نور و حرارت ، هر کدام به تنهایی فاک