مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان

ارد بخشی از متن مقاله زراعت جو آبي در استان زنجان : زراعت جو آبی در استان زنجان جو نقش مهمی در تامین پروتئین حیوانی و خوراك دامها داشته و به همین لحاظ برای نیل به خوداكتفایی در تامین پروتئین حیوانی و رهایی از وابستگی به واردات جو برای علوفه دامهای كشور ، پرداختن به كشت و كار آن از اهمیت خاصی برخوردار است. استان زنجان ، با داشتن معادل 35 هزار هكتار سطح زیركشت جو آبی و دیم ( آبی 10 هزار هكتار و دیم 25000 هكتار ) ، یكی از استانهای مستعد زراعت این محصول می باشد. مشخصات گیاه شناسی : ریشه جو مانند گندم افشان است و اكثر ریشه های آن تا فاصله 40 سانتیمتری در اطراف پراكنده می شوند. البته ممكن است بر

مقاله قدر، شب مقدرات

ارد بخشی از متن مقاله قدر، شب مقدرات : زراعت جو آبی در استان زنجان جو نقش مهمی در تامین پروتئین حیوانی و خوراك دامها داشته و به همین لحاظ برای نیل به خوداكتفایی در تامین پروتئین حیوانی و رهایی از وابستگی به واردات جو برای علوفه دامهای كشور ، پرداختن به كشت و كار آن از اهمیت خاصی برخوردار است. استان زنجان ، با داشتن معادل 35 هزار هكتار سطح زیركشت جو آبی و دیم ( آبی 10 هزار هكتار و دیم 25000 هكتار ) ، یكی از استانهای مستعد زراعت این محصول می باشد. مشخصات گیاه شناسی : ریشه جو مانند گندم افشان است و اكثر ریشه های آن تا فاصله 40 سانتیمتری در اطراف پراكنده می شوند. البته ممكن است بر

مقاله مديريت مصرف انرژي در كشور آلمان

ارد بخشی از متن مقاله مديريت مصرف انرژي در كشور آلمان : زراعت جو آبی در استان زنجان جو نقش مهمی در تامین پروتئین حیوانی و خوراك دامها داشته و به همین لحاظ برای نیل به خوداكتفایی در تامین پروتئین حیوانی و رهایی از وابستگی به واردات جو برای علوفه دامهای كشور ، پرداختن به كشت و كار آن از اهمیت خاصی برخوردار است. استان زنجان ، با داشتن معادل 35 هزار هكتار سطح زیركشت جو آبی و دیم ( آبی 10 هزار هكتار و دیم 25000 هكتار ) ، یكی از استانهای مستعد زراعت این محصول می باشد. مشخصات گیاه شناسی : ریشه جو مانند گندم افشان است و اكثر ریشه های آن تا فاصله 40 سانتیمتری در اطراف پراكنده می شوند. البته ممكن است بر