بررسي اثر ضد درد استرس به تنهايي يا در حضور آگونيست و آنتاگونيست گيرنده هاي CCK در درد نوروپاتيك به روش صفحه داغ در موش سوري

یه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزدتعداد صفحات :5مقدمه: مطالعات اخیر نشان داده استرس باعث کاهش پاسخ به تحریکات دردزا و بی دردی می شود که مکانیسم دقیق آن مشخص نیست. از طرفی در دردهای نوروپاتیک پاسخ به داروهای ضد درد کاهش می یابد. در این مطالعه میزان بی دردی ناشی از استرس, بی دردی ناشی از سرولئین (آگونیست CCK) و پروگلوماید (آنتاگونیست CCK) به تنهایی یا توأم و همچنین تأثیر آنها بر بی دردی ناشی از استرس در حیوانات دست نخورده و حیواناتی که عصب سیاتیک آنها تحت فشار قرار داشت بررسی و مقایسه شد.روش بررسی: این تحقیق بر روی 450 موش سوری نر

آلودگي صوتي در اتاق هاي عمل و بخش هاي مراقبت ويژه

یه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزدتعداد صفحات :5مقدمه: مطالعات اخیر نشان داده استرس باعث کاهش پاسخ به تحریکات دردزا و بی دردی می شود که مکانیسم دقیق آن مشخص نیست. از طرفی در دردهای نوروپاتیک پاسخ به داروهای ضد درد کاهش می یابد. در این مطالعه میزان بی دردی ناشی از استرس, بی دردی ناشی از سرولئین (آگونیست CCK) و پروگلوماید (آنتاگونیست CCK) به تنهایی یا توأم و همچنین تأثیر آنها بر بی دردی ناشی از استرس در حیوانات دست نخورده و حیواناتی که عصب سیاتیک آنها تحت فشار قرار داشت بررسی و مقایسه شد.روش بررسی: این تحقیق بر روی 450 موش سوری نر

تخمين تابع مصرف كالاهاي مصرفي براي دو گروه خانوارهاي شهري و روستايي ايران در دوره 1353-1377

یه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزدتعداد صفحات :5مقدمه: مطالعات اخیر نشان داده استرس باعث کاهش پاسخ به تحریکات دردزا و بی دردی می شود که مکانیسم دقیق آن مشخص نیست. از طرفی در دردهای نوروپاتیک پاسخ به داروهای ضد درد کاهش می یابد. در این مطالعه میزان بی دردی ناشی از استرس, بی دردی ناشی از سرولئین (آگونیست CCK) و پروگلوماید (آنتاگونیست CCK) به تنهایی یا توأم و همچنین تأثیر آنها بر بی دردی ناشی از استرس در حیوانات دست نخورده و حیواناتی که عصب سیاتیک آنها تحت فشار قرار داشت بررسی و مقایسه شد.روش بررسی: این تحقیق بر روی 450 موش سوری نر