فرسودگي‌ شغلي‌ و برخي‌ عوامل‌ مرتبط‌ با آن‌ در پرستاران‌ زن‌ شاغل‌ در بيمارستان هاي‌ آموزشي شهر زنجان‌، 81-1380

مقايسه دو تكنيك استاندارد و طبيعي (NHP) در راديوگرافي سفالومتري لترال

مقاله گوشه گيري در دانش آموزان