نقش كانالهاي پتاسيم حساس به KATP)ATP) در آسيب ناشي از ايسكمي و برقراري مجدد جريان خون در كليه موش صحرايي

مقاله آييـن قرباني کـردن در اديـان مختلف

مقاله محافظت از شبكه‌هاي كامپيـــــوتري