مقاله مشکلات رشدي کودکان

آلودگي صوتي ناشي از ترافيك در شهر كرمانشاه در سه‌ ماهه اول سال 1379

ارزيابي كلينيكي روشهاي مختلف پيوند لثه در دستيابي به پوشش سطح ريشه