ذخاير و برخي پارامترهاي جمعيتي ماهي شيپ (Acipenser nudiventris) در سواحل جنوبي درياي خزر

یه : مجله علمي شيلات ايران (فارسي)تعداد صفحات :26در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهی شیپ در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش، پارامترهای مختلف جمعیتی از قبیل طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ماهی شیپ در سواحل ایران کمتر از 2 درصد ترکیب صید را شامل می شود. ذخایر این ماهی در سه دهه اخیر کاهش یافته است. صید آن در سال بهره برداری 51-1350 حدود 67 تن با صید در واحد تلاش 0.5 کیلوگرم قایق / روز گزارش شده که صید به حدود 15 تن و صید در واحد تلاش به 0.09 کیلوگرم قایق / روز کاهش یافته است و احتمال انقراض نس

رويكردهاي نوين در مديريت آموزشي

یه : مجله علمي شيلات ايران (فارسي)تعداد صفحات :26در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهی شیپ در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش، پارامترهای مختلف جمعیتی از قبیل طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ماهی شیپ در سواحل ایران کمتر از 2 درصد ترکیب صید را شامل می شود. ذخایر این ماهی در سه دهه اخیر کاهش یافته است. صید آن در سال بهره برداری 51-1350 حدود 67 تن با صید در واحد تلاش 0.5 کیلوگرم قایق / روز گزارش شده که صید به حدود 15 تن و صید در واحد تلاش به 0.09 کیلوگرم قایق / روز کاهش یافته است و احتمال انقراض نس

طنز در آثار اديب الممالك فراهاني

یه : مجله علمي شيلات ايران (فارسي)تعداد صفحات :26در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهی شیپ در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش، پارامترهای مختلف جمعیتی از قبیل طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ماهی شیپ در سواحل ایران کمتر از 2 درصد ترکیب صید را شامل می شود. ذخایر این ماهی در سه دهه اخیر کاهش یافته است. صید آن در سال بهره برداری 51-1350 حدود 67 تن با صید در واحد تلاش 0.5 کیلوگرم قایق / روز گزارش شده که صید به حدود 15 تن و صید در واحد تلاش به 0.09 کیلوگرم قایق / روز کاهش یافته است و احتمال انقراض نس