جداسازي و خالص سازي ايزو آنريم هاي پراكسيداز از تربچه

یه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلانتعداد صفحات :9مقدمه: پراکسیداز از گلیکوپروتیینهای حاوی هم بوده و دارای ایزو آنزیمهای کاتیونی و آنیونی متفاوتی است. این آنزیم کاربردهای فراوانی در زمینه تشخیص های آزمایشگاهی به روش ایمونواسی در تکنیک ELISA برای اندازه گیری هورمونها و سم باکتریها دارد. علاوه بر آن در تشخیص آنتی ژنهای بافتی و فعال کردن ماکروفاژها در برابر تومورهای سرطانی نیز به کار می رود ضمن اینکه اندازه گیری گلوکز، اوره، اسید اوریک نیز توسط این آنزیم قابل اجراست.پراکسیداز به مقادیر متفاوتی در منابع گیاهی قابل دسترس وجود دارد در حالی که آنزیم مصرفی ک

مقاله «تحليل بر 20 گزيده از مجموعه چگونه خوشبخت شويم»

یه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلانتعداد صفحات :9مقدمه: پراکسیداز از گلیکوپروتیینهای حاوی هم بوده و دارای ایزو آنزیمهای کاتیونی و آنیونی متفاوتی است. این آنزیم کاربردهای فراوانی در زمینه تشخیص های آزمایشگاهی به روش ایمونواسی در تکنیک ELISA برای اندازه گیری هورمونها و سم باکتریها دارد. علاوه بر آن در تشخیص آنتی ژنهای بافتی و فعال کردن ماکروفاژها در برابر تومورهای سرطانی نیز به کار می رود ضمن اینکه اندازه گیری گلوکز، اوره، اسید اوریک نیز توسط این آنزیم قابل اجراست.پراکسیداز به مقادیر متفاوتی در منابع گیاهی قابل دسترس وجود دارد در حالی که آنزیم مصرفی ک

بررسي فراواني سابقه فاميلي مثبت در يك صد مورد سرطان پستان

یه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلانتعداد صفحات :9مقدمه: پراکسیداز از گلیکوپروتیینهای حاوی هم بوده و دارای ایزو آنزیمهای کاتیونی و آنیونی متفاوتی است. این آنزیم کاربردهای فراوانی در زمینه تشخیص های آزمایشگاهی به روش ایمونواسی در تکنیک ELISA برای اندازه گیری هورمونها و سم باکتریها دارد. علاوه بر آن در تشخیص آنتی ژنهای بافتی و فعال کردن ماکروفاژها در برابر تومورهای سرطانی نیز به کار می رود ضمن اینکه اندازه گیری گلوکز، اوره، اسید اوریک نیز توسط این آنزیم قابل اجراست.پراکسیداز به مقادیر متفاوتی در منابع گیاهی قابل دسترس وجود دارد در حالی که آنزیم مصرفی ک