بررسي وضعيت ايمني سلول‌ هاي رده مونوسيتي به كمك ماركرهاي سطحي در خون مجروحان شيميايي جنگ تحميلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي وضعيت ايمني سلول‌ هاي رده مونوسيتي به کمک مارکرهاي سطحي در خون مجروحان شيميايي جنگ تحميلي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :12

سابقه و هدف : طی جنگ تحمیلی, رزمندگان ایرانی در معرض گاز شیمیایی خردل قرار گرفتند و اکنون بعد از سال ها همچنان دچار مشکلات متعدد از جمله عفونت های مکرر, مشکلات تنفسی, افزایش بروز لوکمی و لنفوم ونیز افزایش لنفوسیت‌های آتیپیک در خون هستند. علت آن می تواند اثر تخریبی گاز خردل بر مغز استخوان و عملکرد سلول های بیگانه‌ خوار باشد. به همین منظور تعداد و عملکرد سلول‌های مونوسیت مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها : مطالعه انجام‌ شده از نوع گذشته‌ نگر می باشد. مقدار5cc نمونه خون محیطی از 75 مجروح شیمیایی که در معرض گاز خردل قرار داشتند و از 10 فرد سالم به ‌عنوان شاهد گرفته شد. بیماران بر اساس یافته ‌های بالینی و CBC و فلوسیتومتری به کمک مارکرهای CD16, نتایج اسپیرومتری و شاخص های دیگر به سه‌ گروه خفیف, متوسط و شدید تقسیم شدند. سپس CD14 و HLA-DR نمونه‌ها به روش فلوسیتومتری ارزیابی گردیدند. از آزمون آنالیز واریانس و شفه برای تجزیه وتحلیل داده ‌ها استفاده شد.یافته‌ها : تعداد گلبول های سفید با افزایش درجه وخامت بیماری افزایش یافت, به‌ طوری ‌که این افزایش در گروه شدید نسبت به شاهد معنادار بود (p<0.05) درصد سلول های CD14+ و CD14+ /CD16+ در گروه ‌های بیماران نسبت به ‌گروه شاهد اختلاف معناداری را نشان نداد, اما درصد سلول هایCD14+/HLA-DR+ در سطح (p=0.052) 0.1 درگروه متوسط افزایش معنا‌داری را نسبت به گروه شاهد داشت و در گروه شدید به ‌شدت افت ‌کرد.:بحث بدین ترتیب مشخص شد که بعد از گذشت سال ها, روند تولید سلول‌های مونوسیت در مغز استخوان مشکلی نداشته و فقط عملکرد سلول در جهت فعالیت کامل آن دچار اختلال است. افزایش تعداد گلبول سفید در گروه شدید نیز احتمالا به‌دلیل عفونت‌ های مزمن و صدمات ریوی در این مجروحان می باشد. بررسی سایر سلول های ایمنی و ارتباط آن‌ها بایکدیگر و نیز بررسی میکروارگانیسم هایی که در این بیماران دیده می شود و اثر آن‌ ها بر بروز مارکرها, می‌تواند در روشن‌ ر ساختن این مساله ما را یاری کند.
کلید واژه: گاز خردل, مونوسیت CD14+/HLA-DR+, CD14+ /CD16 مجروحان شیمیایی

لینک کمکی