تاثير شوري آب آبياري بر عملكرد محصول آفتابگردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير شوري آب آبياري بر عملکرد محصول آفتابگردان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم خاک و آب

تعداد صفحات :13

در مناطق خشک و نیمه خشک ایران اکثر آبهای آبیاری از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد و به درجات مختلف با شوری همراه است. اغلب از اینگونه آبها در تولید محصولات استراتژیک استفاده می‌شود و در بسیاری از موارد عملکرد این محصولات در حد مطلوب می‌باشد.باتوجه به اهمیت و ضرورت کاربرد آبهای شور در کشاورزی, تعیین حد تحمل گیاهان مختلف نسبت به شوری خاک و آب با انجام مطالعات منطقه‌ای و با هدف بهره‌برداری اصولی‌تر از اینگونه منابع دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد. در این مطالعه پنج تیمار کاربرد آب شور شامل سه تیمار مصرف آب با شوری 6/2,1/6 و 5/10 دسی‌زیمنس برمتر ) S1, S2 و S3) در طول فصل زراعی و دو تیمار مصرف آب با شوری 6/2 دسی‌زیمنس بر متر در اول فصل زراعی (جوانه زدن و استقرار گیاه) و سپس در مراحل بعدی رشد از آب با شوری1/6 (S4) و 5/10 (S5) دسی‌زیمنس بر متر در سه تکرار و به صورت طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی برای مدت دو سال زراعی همراه با کشت آفتابگردان (رقم زاریا) به مورد اجرا در آمد. نتایج نشان می‌دهد که عملکرد نسبی دانه آفتابگردان با مصرف آب آبیاری 1/6 و 5/10 دسی‌زیمنس بر متر (S2 و S3) در مقایسه با تیمار آب آبیاری 6/2 دسی‌زیمنس برمتر (S1) بترتیب 62 و 20 درصد بود. همچنین در مقایسه با تیمار مصرف آب با شوری 6/2 دسی‌زیمنس بر متر تا مرحله جوانه زدن و استقرار گیاه و بقیه فصل زراعی از آب با شوری 1/6 (S4) و 5/10 (S5) دسی‌زیمنس بر متر به ترتیب 6/66 و 48 درصد بود. مناسبترین همبستگی عملکرد نسبی دانه آفتابگردان با میانگین وزنی شوری آب آبیاری از طریق رابطه ([ECiw]5/9-13 (RY= و با ضریب همبستگی نسبتاً خوب (67/0=R2) بدست آمد. باستناد نتایج در شرایطی که آب مناسب به مقدار کافی وجود ندارد و شوری آب آبیاری زیاد است, درصورت کاربرد مقدار محدودی از آب مناسب (حدود 25-20 درصد آب مصرفی) عملکرد به مقدار زیادی افزایش می‌یابد. در شرایط این آزمایش با کاربرد آب مناسب در مرحله جوانه زدن و استقرار گیاه و سپس مصرف آب با شوری 5/10 دسی‌زیمنس بر متر در بقیه فصل زراعی در مقایسه با تیمار مصرف آب با شوری 5/10 دسی‌زیمنس بر متر در طول فصل زراعی حدود 28 درصد افزایش عملکرد مشاهده گردید. اعمال این مدیریت در کاربرد آبهای شورتر (بیش از 6 دسی‌زیمنس بر متر) مشهودتر بود. میانگین دو سال شوری خاک (ECe) در طول فصل زراعی و تا عمق 40 سانتی‌متری خاک به‌ ترتیب در تیمارهای آزمایش 8, 5/12, 4/19, 6/11 و 8/14 دسی زیمنس بر متر بود. همچنین میانگین نسبت جذب سدیم (SAR) در تیمارهای فوق‌الذکر به‌ترتیب 4/12, 21, 27, 0/20 و 25 بود.
کلید واژه: شوری, آبیاری, آفتابگران

لینک کمکی